Thuế GTGT về hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

 Ngày 02/04/018 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 3759/BTC-TCT hướng dẫn thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh như sau:

Công ty (có trụ sở chính tại Hà Nội, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) có hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (được áp dụng thuế suất GTGT 0%) tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh, thành phố này) khác nơi đóng trụ sở chính thì Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này.

Trường hợp Công ty có hợp đồng xây dựng công trình ở tỉnh khác (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh này), hợp đồng có thỏa thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho Công ty và Công ty xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ công trình; sau đó Công ty có hợp đồng giao lại một số hạng mục công trình cho nhà thầu phụ thực hiện thì Công ty khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT. 

Bình luận