Những nội dung sẽ được sửa đổi, bổ sung trong Bộ Luật lao động mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.


Theo đó, Chính phủ nêu những nội dung sẽ được sửa đổi của Bộ Luật lao động như sau:

- Điều chỉ tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021;

- Sửa đổi các quy định về tiền lương để thuận lợi trong việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động;

- Sửa đổi quy định về quản lý lao động, quan hệ lao động trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH.

Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

Bình luận