NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

Trong công tác kế toán, khi tính giá các đối tượng kế toán đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán như sau: ( 5 nguyên tắc kế toán) Nguyên tắc giá gốc: Đây là nguyên tắc căn bản của kế toán. Nguyên tắc đòi hỏi khi đơn vị mua một tài sản thì phải được ghi chép theo chi phí (giá trị) tại thời điểm xảy ra, Và điều này sẽ không thay đổi nếu giá trị thị trường của những tài sản có thể thay đổi ở những thời điểm này. Ví dụ: nếu doanh nghiệp chi 900 triệu đồng để mua một tài sản sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì chi phí mua phải được ghi chép là 900 triệu. Điều này sẽ không thay đổi nếu giả sử tại thời điểm sau giá bán căn nhà này là 1000 triệu. Trong việc vận dụng nguyên tắc giá gốc, chi phí được xác định dựa trên căn cứ tiền mặt hoặc tương đưng tiền mặt, trong trường hợp tài sản có được là do trao đổi bằng một tài sản khác của doanh nghiệp. Ngoài giá gốc thì trong một số trường hợp đơn vị kế toán được phép sử dụng giá trị hợp lý để tính toán, ghi nhận và trình bày thông tin cho một số đối tượng kế toán mà bản thân chúng chịu sự chi phối mạnh mẽ và thường xuyên bởi giá thị trường như các khoản đầu tư tài chính

Bình luận