Khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT do Cơ quan Hải quan ấn định

Công văn số 3037/CT-TTHT ngày 21/09/2018 của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT do Cơ quan Hải quan ấn định như sau:

-          Trường hợp số thuế GTGT bị truy thu từ các tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/01/2014 thì số thuế GTGT này không được kê khai khấu trừ (do đã quá thời hạn 6 tháng). Số thuế GTGT không được khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

-          Trường hợp số thuế GTGT bị truy thu từ các tờ khai nhập khẩu từ ngày 01/01/2014 thì xử lý như sau:

Đối với thuế GTGT bị ấn định do khai báo hải quan chưa đúng về mã số, thuế suất và trị giá hàng hóa nhập khẩu dẫn đến tính thiếu thuế GTGT phải nộp thì số thuế GTGT đã nộp do cơ quan Hải quan ấn định được kê khai khấu trừ.

Đối với số thuế GTGT ấn định đối với lượng nguyên liệu, vật tư thuộc loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư thực tế cấu thành các thành phẩm xuất khẩu, thì xử lý như sau:

a.       Trường hợp nguyên phụ liệu tồn thực tế ít hơn tồn theo khai hải quan do Công ty khi xây dựng định mức tiêu hao thấp hơn định mức tiêu hao thực tế sản xuất thì số thuế GTGT bị ấn định nêu trên được kê khai khấu trừ.

b.      Trường hợp nguyên phụ liệu tồn thực tế ít hơn tồn theo khai hải quan trong khi định mức tiêu hao phù hợp với sản xuất thì Công ty được khai bổ sung khấu trừ thuế GTGT đầu vào do cơ quan hải quan ấn định. Số nguyên phụ liệu thiếu hụt nếu không do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì phải xác định như hàng đã tiêu thụ, phải xác định thuế GTGT đầu ra tương ứng; đồng thời kê khai bổ sung doanh thu tính thuế TNDN.

 

Bình luận