Hướng dẫn về thuế khi thay đổi trụ sở

 Công văn số 2956/TCT-CS ngày 05 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn về thủ tục thuế khi thay đổi trụ sở


1. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, bao gồm:

-       Nộp đủ số tiền thuế còn nợ

-       Đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân)

-       Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi)

-       Không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 95/2016/TT-BTC, sau đó cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của doanh nghiệp.

2. Sử dụng hóa đơn khi có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện như sau:

+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

+ Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.

 

Bình luận