Hướng dẫn thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp khi nghỉ việc

 Công văn số 6553/CT-TTHT ngày 05/07/2018 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp khi nghỉ việc như sau:

 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng không xác định thời hạn với cá nhân, nay do cơ cấu lại nhân sự nên Công ty thực hiện chấm dứt hợp đồng với một số cá nhân thì các khoản Công ty chi trả cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động đã nghỉ việc được xác định như sau:

+ Đối với khoản trợ cấp thôi việc chi trả theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội và Bộ luật lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

+ Đối với khoản tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc (ngoài quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động), tiền thưởng, tiền nghỉ phép chưa sử dụng nếu từ 2.000.000 đồng trở lên thì Công ty khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

Bình luận