Hướng dẫn khấu trừ Thuế TNCN khi nộp ở nước ngoài

 

Công văn số 62383/CT-TTHT ngày 15 tháng 09 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài

Trường hợp cá nhân cư trú người nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Nhật Bản, cơ quan chi trả ở Nhật Bản đã khấu trừ thuế TNCN thì được trừ số thuế TNCN đã nộp ở Nhật Bản vào số thuế TNCN phải nộp ở Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm e.1 Khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và thực hiện khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam theo Khoản 4 Điều 44 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp thư xác nhận của cơ quan chi trả ghi rõ số thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào trong hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.

 

Các bạn Tải toàn bộ công văn tại đây:drive.google.com/file/d/0BydvfpzhvtTHbzN6SFZ3OHlqNWs/view

Bình luận