Dự kiến ban hành nghị định mới về hóa đơn

 

Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1078/QĐ-TTg về Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực.

 

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
Dự kiến, Nghị định mới về hóa đơn này sẽ được trình Chính phủ vào tháng 10/2017.
Ngoài ra, trong Danh mục còn có nhiều văn bản khác trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, môi trường được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung như:
- Lĩnh vực đất đai: 3 Nghị định, 5 Thông tư;
- Lĩnh vực Xây dựng: 2 Nghị định, 1 Thông tư;
- Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: 22 Nghị định, 16 Thông tư…

 

Bình luận