Chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp - chấm dứt hoạt động chi nhánh

 Công văn số 1064/TCT-KK ngày 29/03/2018 của Tổng Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

1. Theo quy định, bên bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi bị sáp nhập, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì bên nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế thay cho bên bị sáp nhập. Bên bị sáp nhập có thể chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ của bên bị sáp nhập cho bên nhận sáp nhập để tiếp tục kê khai khấu trừ thuế.

2. Trường hợp chi nhánh chấm dứt hiệu lực mã số thuế do giải thể, người nộp thuế đã có văn bản đề nghị không hoàn trả số thuế GTGT còn được khấu trừ và số thuế TNDN nộp thừa. Căn cứ kết quả kiểm tra của cơ quan thuế, Chi nhánh có thể làm thủ tục để chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế TNDN nộp thừa về Công ty mẹ (đơn vị chủ quản) tiếp tục kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.

Bình luận