Cách tính tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo

 Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBH hướng dẫn cách tính tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Điều 12 Nghị định 113/2015/NĐ-CP như sau:


Tiền phụ cấp = (Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng x Mức lương cơ sở) / (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong 01 năm/12 tháng) x Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng.

Ngoài ra, Thông tư
 TT 22/2017/TT-BLĐTBH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017) cũng hướng dẫn thêm cách tính phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi với nhà giáo chuyên trách và không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật.

Các bạn tải TT 22/2017/TT-BLĐTBH  Nghị định 113/2015/NĐ-CP tại đây:

drive.google.com/file/d/0BydvfpzhvtTHUmZpMUZ0Z1BhZlE/view

drive.google.com/file/d/0BydvfpzhvtTHNUR3MktkYllleXM/view

 

Bình luận