Cách chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

 Công văn số 68917/CT-TTHT ngày 23/10/2017 của Cục thuế TP.Hà Nội hướng dẫn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như sau:

Trường hợp Công ty có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông thì Công ty yêu cầu người bán hàng hóa cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy (chỉ được chuyển đổi một (01) lần). Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Bình luận